Clasicul redescoperit al Aradului

Biografia lui Jacques Faix

Aceast? biografie a fost redactat? având ca ?i surs? de inspira?ie textul din cartea intitulat? Jacques Faix un clasic al Aradului sub egida Muzeului de Fotografie Maghiar ?i din alte surse provenind din ziarele vremii, materialul va fi permanent actualizat, odat? noi informa?ii ar ie?i la suprafa??.

Ultima actualizare: 01.10.2021

Genealogie

Potret a lui J.F. la Viena

Jacques Faix (Jakab Faix) s-a n?scut la Arad, la trei ani de la crearea conceptului de dualism austro-ungar, la 29 iunie 1870. Tat?l s?u, tot Jacques, a fost cel care ?i-a schimbat prenumele din Iacob (Jakab) în Jacques, tocmai pentru ca s? fie în ton cu numele de rezonan?? francez?, la mod? în acea epoc?.

Familia nu prea ?tie care este originea numelui, unii b?nuiesc o leg?tur? francez? (în franceza medieval? ,,fais” însemna leg?tur? de lemne ?i era ?i numele celui care culegea ?i vindea aceste lemne), îns? este cert c? numele este foarte frecvent inclusiv în zona central?, germanic? a Europei. În Slovacia actual?, de unde se crede c? familia a venit la Arad, tr?ia o popula?ie numeroas? cu acest nume.

Tat?l viitorului fabricant de piane ?i fotograf era croitor ?i s-a c?s?torit la Arad, cu fiica tâmplarului Koditek (bunicul lui Jacques Faix). Jacques s-a n?scut imediat în anul urm?tor în casa bunicului . Aceast? înrudire este important? deoarece tân?rul Jacques ?i-a f?cut ucenicia în atelierul bunicului, în acela?i atelier în care, timp de doi ani, a fost ucenic ?i viitorul faimos pictor, Munkacsy Mihaly.

Cert este c? urma?ii, respectiv nepo?ii ?i str?nepo?ii, care tr?iesc la Budapesta, cunosc foarte pu?ine despre cum a ajuns primul Jacques (tat?l lui Jacques Faix), croitor de altfel, la Arad, tot a?a cum nu le este foarte clar de unde vine numele de familie cu rezonan?? francez?. Familia s-a desp?r?it oarecum în dou? dup? 1921, atunci când unicul fiu al lui Jacques Faix, Frederic (Frigyes) a r?mas la Budapesta, în timp ce tat?l, constructor de piane ?i fotograf, r?mâne la Arad împreun? cu cea de-a doua so?ie, Ilona Reitter.

Cu ajutorul nepo?ilor, Muzeul Maghiar al Fotografiei a avut o încercare de realizare a unui arbore genealogic al familiei Faix cu ocazia edit?rii în 2004 a unui album dedicat activit??ii fotografului Jacques Faix. Cum am putut afla deja, Jacques Faix este rezultatul celei de a doua c?s?torii a tat?lui, fiind primul n?scut al cuplului, urmat la trei ani de sora Anna, cea care îns? pleac? prematur din aceast? lume, la doar 37 de ani, în 1910. Dup? moartea surorii sale, c?s?torit? Guld, Jacques Faix are grij? de fiul acesteia, Emil Guld, cel care îl urmeaz? în pasiunea sa pentru arta fotografic?.

Context istoric - familia Neuman

Palatul Neuman

Exist? dovezi ale unei leg?turi apropiate dintre Jacques Faix ?i cel pu?in doi dintre membrii familiei Neuman. Adolf Neuman, cel care era cu zece ani mai mare ca acesta ?i f?cea parte din familiile înst?rite ale Aradului din cea de a doua jum?tate a secolului XIX, a avut o influen?? mare asupra acestuia.Chiar dac? nu sunt dovezi irefutabile, este plauzibil c? Alfred Neuman jr. n?scut doar la un an dup? ce s-a n?scut Jacques Faix, se cuno?teau mai ales c? ambii aveau s? studieze la Viena ?i amândoi erau veritabile vl?stare ale burgheziei ar?dene, aceast? constela?ie ne face s? credem c? cei doi aveau s? frecventeze aceea?i lume din capitala imperiului austro-ungar.

Familia Neuman a venit în Arad tot în perioada în care ?i Koditek Vince (bunicul lui Jacques Faix) s-a stabilit în acela?i ora? la câ?iva metrii de casa Neumann, adic? în anii patruzeci ai secolului XIX. Succesul fulminant al familiei Neuman se datoreaz? activit??ii fabricii de spirt de pe drumul Pecic?i, ce i-a ridicat foarte repede la rangul de familie cu un rol determinant în via?a Aradului. Istoria spune c? împ?ratul Franz Iosif a vizitat ora?ul în 1884 de dragul lor, declan?ând procesul care a introdus familia în rândurile nobilimii austro-ungare.

Jacques Faix avea pe atunci 14 ani, fiind elev ?i se preg?tea în atelierul bunicului matern pentru a absolvi ?coala de Arte ?i Meserii din Arad, în 1889.

În 1889 Jacques Faix pleac? la Viena ( în acela?i timp cu Adolf Neuman Jr.) pentru a-?i des?vâr?i m?iestria în construirea pianelor, fiind acceptat ca ucenic de c?tre cel mai renumit constructor de piane din Viena, Anton Pokorny . Pe modelul breslelor de meserii, care înc? în aceea perioada, în intervalul 1889- 1895 c?l?tore?te în diferite ??ri pentru a vizita ?i alte ateliere de construire a pianelor ?i pentru a-?i însu?i cât mai bine tainele construc?iei acestor instrumente muzicale.

În perioada respectiv? la Viena se aflau ?i cei doi membri ai familiei Neuman, Adolf în calitate de reprezentant al firmei familiei din Arad, iar Alfred jr. la studii. Dac? lu?m în considerare c? Adolf era impresionat ?i pasionat de tehnica fotografiei, vom în?elege ?i interesului tân?rului Jacques de noua tehnic? care deschidea perspective noi în arta reprezent?rii realit??ii. Alfred Neuman jr. fiind de-o vârst? cu Jacques, un posibil companion al lui Jacques Faix în Viena. Tot istoria ne spune c? înfiin?area Foto Clubului a fost sponsorizat? de Adolf Neuman. Din contextul celor relatate se poate deduce influen?a pe care familia Neuman a avut-o asupra traiectoriei lui Jacques Faix.

Viena

 

 

Dup? 7 ani intensivi de studiu ?i ucenicie, Jacques Faix avea s? devin? maestru în arta fabric?ri pianelor. Curajul caracteristic vârstei, avea nici 25 de ani în 1895, îl face s? î?i deschid? un atelier de construit piane la Viena, pe Hofmuhlgasse 12, ajungând foarte repede s? fie recunoscut pentru calitatea des?vâr?it? a instrumentelor fabricate.

În acest context, face cuno?tin?? cu prima so?ie, o pianist? recunoscut? în Viena, Maria Pessek, cu care se ?i c?s?tore?te în 1901.

�napoi la Arad

Autoportret în atelierul din Arad al?turi de ucenici ?i calf?

De-a lungul investiga?iei biografiei lui Jacques Faix ne-am pus întrebarea, având în vedere situa?ia acestuia de la Viena (excela în toate domeniile de activitate), de ce revine totu?i imediat dup? celebrarea c?s?toriei la Arad, r?mânând aici pân? la moarte în anul 1950.

Nu am g?sit pân? acum explica?ii la aceast? întrebare , biografiile publicate pân? în acest moment tac asupra acestui eveniment, putem îns? presupune din nou o influen?? a familiei Neuman.

Din coresponden?a vremii afl?m c? directorul Conservatorului din Arad ( Conservatorul din Arad, primul conservator de pe teritoriul României ?i al ?aselea din Europa. atest? rolul extrem de important al muzicii în via?a cultural? a Aradului, la începutul secolului al XIX-lea.), îi propune lui Jacques Faix s? revin? la Arad pentru a organiza ?i promova stilul vie?ii muzicale vieneze. Ac?iunea are loc ?i la ini?iativa f?cut? public de familia Neuman pentru sus?inerea acelor care vor putea aduce plus valoare la via?a social? ?i cultural? a Aradului vremii.

Astfel, dup? mai bine de un deceniu de via?? vienez?, îl reg?sim pe Jacques Faix la Arad, mutându-?i atelierul de construit piane pe strada Batthyani. S-a implicat plenar în via?a social? a Aradului prin organizarea de concerte de muzic? ?i pian la Crucea Alba (actualul Hotel Ardealul) ?i serate muzicale pentru elita societ??ii, în casa lui de pe strada Episcopiei. Aradul s-a aflat atunci într-o perioad? deosebit de fast? ?i productiv? din punct de vedere socio-economic ?i cultural, poate neegalat? de atunci încoace.

În aceia?i ani, cea de-a doua genera?ie a familiei Neuman pune bazele industriei textile, fiind fondat? prima fabric? de autoturisme din zona estic? a Europei, industria de material rulant este în plin? efervescen??, punând Aradul între primele ora?e în care circul? trenuri ac?ionate electric. Via?a muzical? este de asemenea foarte vie, teatrul, inaugurat tot de împ?rat înc? în anii ?aptezeci ai secolului XIX reprezint? locul de întâlnire al protipendadei. Via?a sportiv?, nautic? dar nu numai, în care familiile înst?rite ale ora?ului se implic? cu frenezie, avea s? marcheze profund aceea?i perioad? istoric?.

Cel pu?in pân? la izbucnirea Primului R?zboi Mondial avem în fa?? pe Jacques Faix care este un adev?rat pol al culturii locale, atât prin pianele ce le construie?te, cât ?i prin fotografiile pe care le realizeaz? în atelierul s?u dar mai ales prin organizarea concertelor de la Crucea Alb? ?i seratele organizate în Salonul Pianului din casa sa.

Ilona Reiter înv??ându-l pe fiul lor, Frigyes s? cânte la pian

Documentele care ne-au r?mas din aceast? perioad? ofer? imaginea unui ora? în efervescen?? cultural? evident?, enumer?m aici doar concertele de pian organizate în sala hotelului Crucea Alb?, sus?inute într-o prim? faz? chiar de doamna Faix, expozi?ii fotografice la care lumea se îmbulzea mai tare ca la cele de arte plastice.

Fotografiile realizate în aceast? perioad? fast? ne ofer? ?i o impresie despre via?a elitei ar?dene, despre modul de trai a celor înst?ri?i ?i ne indic? câte ceva ?i despre personalitatea lui Jacques Faix. Poetul Ady Endre, aflat de mai multe ori în vizit? la Arad, popose?te mereu în casa lui Faix, poate ?i pentru c? era vr?jit înainte de toate de frumuse?ea so?iei lui Jacques. ?i Pablo Casals, concertând la Arad, este un oaspete de seam? a casei lui Jacques Faix. Dup? fondarea Clubului foto ar?dean în anul 1906, prin grija ?i truda lui Jacques Faix avea s? se desf??oare în 1907 la Arad prima expozi?ie fotografic? na?ional? de pe teritoriul Ungariei. Acest eveniment a putut fi organizat datorit? implic?rii lui Faix ?i a profesorului Matusek, cei doi fotografi ar?deni ce au fost remarca?i ?i la nivel na?ional ?i interna?ional cu aceast? ocazie. În anii care urmeaz?, cei doi ajung recunoscu?i interna?ional, fiind premia?i pentru fotografiile lor la Budapesta, Viena, Paris ?i Berlin.

Ilona Reiter ?i fiul lor, Frigyes în c?l?torie

Fotografia a fost o constant? în via?a familiei Faix, astfel în perioada când înfloreau merii, mergeau de obicei în Austria, la Wachau, a?a cum demonstreaz? nenum?ratele fotografii de acolo. Pe lâng? peisaje impresionante, cu cet??i în ruine sau natura în floare, aparatul lui Jacques Faix surprinde ?i imagini ale idilei de familie, împodobirea pomului de Cr?ciun, slujnica punând masa sau so?ia îmbr?cat? mereu elegant cu copilul înc? mic al celor doi admirând peisajul în multele excursii ale din ace?ti ani ai familiei.

Fotografiile de natur? personal? din via?a familiei Faix completeaz? tabloul, ilustrând ce însemna s? fii în elita ora?ului în vremea aceea. Produc?torul de piane ?i fotograful ar?dean avea dou? ma?ini ?i petrecea împreun? cu familia vacan?e lungi în Europa, ajungând, a?a cum fotografiile cu aceste ocazii le demonstreaz?, în Alpi, în mun?ii Tatra, în Elve?ia, Italia, dar desigur ?i în Transilvania sau alte locuri din Austro-Ungaria de atunci.

 

Fotograful Jacques Faix

Jacques Faix în laboratorul foto

Jacques Faix nu a fost doar un des?vâr?it constructor de piane, el a fost ?i un adev?rat pionier al artei fotografice ar?dene, motiv pentru care a ?i g?zduit primul fotoclub din Arad. Destul de rapid a ajuns s? fac? parte din elita fotografilor „amatori” de pe teritoriul Ungariei, a?a de pild? amintim c? lucr?rile lui au fost amintite în revista „A Feny” (Lumina).Clubul foto din Arad era o adev?rat? institu?ie de cultur?, oferea membrilor acces la revistele de specialitate din Europa nu de pu?ine ori fotografiile ar?denilor erau publicate în respectivele reviste..

Semantica unor termeni cunoa?te dezvolt?ri de-a lungul epocilor istorice, iat? c? termenul de „amator” ce l-am folosit în contextul artei fotografice a lui Jacques Faix nu trebuie s? fie în?eles din perspectiva secolului XXI, este evident c? ace?ti „amatori” au creat adev?rat? art? ?i asta pentru c? în opozi?ie cu „profesioni?tii” care î?i câ?tigau existen?a din fotografie (fotografii tip cli?eu sau cele realizate la diverse evenimente), amatorii aveau libertatea de a experimenta ?i de a fotografia peisaje sau ipostaze inedite, iat? cum ia na?tere „pictorialismul”. Tot în aceast? perioad? putem identifica încerc?ri de realizare a unor reportaje fotografice, iar în acest context este important de amintit faptul c? având în vedere costurile foarte ridicate ale tehnicii ?i substan?elor folosite în acea perioad?, „amatorii” erau oameni înst?ri?i care de?ineau resursele financiare pentru a se putea dedica acestei noi arte.

Premiu oferit de Clubul Foto Arad

Fotoclubul din Arad ilustreaz? plenar aceast? realitate, din acesta f?când parte într-adev?r elita burghez? din Arad, industria?i, medici ?i farmaci?ti, profesori ?i înal?i func?ionari din administra?ia public?. De acest club nu era str?in? familia Neuman, familie ar?dean? ce era serios implicat? în opere de caritate ?i de sprijinire a culturii, mai ales prin Alfred jr. ce avea interese culturale asem?n?toare cu cele ale lui Jacques Faix, f?când ambii parte din aceea?i genera?ie.

Jacques Faix a fost un „stâlp” al societ??ii culturale ar?dene, acest atribut este unul firesc, dac? ne gândim c? acesta a fost membru în foarte multe asocia?ii ?i cluburi înfiin?ate pentru poten?area ora?ului de pe Mure?, a?a spre pild? amintim faptul c? a de?inut de mai multe ori pre?edin?ia fotoclubului ar?dean sau al filialei Asocia?iei de Turism Transilvania. Jacques Faix a încercat s? transmit? cuno?tin?ele sale ?i altora, motiv pentru care a organizat mai multe conferin?e în domeniul artei fotografice, fiind prezentate tehnici ?i proceduri novatoare, ?tiut fiind faptul c? în epoc? arta fotografic? a cunoscut evolu?ii spectaculoase datorate schimb?rilor permanente în tehnica utilizat?.

Arta fotografic? a lui Jacques Faix poate sta sub semnul curentului „pictorialist”, un curent ce se înfirip? în acea epoc? ?i care îl provoac? pe fotograf s? ias? din confortul atelierului ?i de a încerca s? surprind? pe pelicul? m?re?ia naturii, via?a cotidian? f?r? retu?uri sau adev?rate tablouri fotografice. Jacques Faix a fost un profesionist al fotografiei, iar arta lui a fost onorat? cu medalia de argint acordat? lui în 1911 la Paris în cadrul expozi?iei interna?ionale de fotografie.

Frigyes Faix - Sommelier

Jacques Faix a fost o personalitate puternic?, care s-a manifestat astfel ?i în rela?ia cu clien?ii, astfel este credibil? anecdota potrivit c?reia Faix nu negocia pre?ul pianelor sau fotografiilor realizate, iar clien?ii care încercau o discu?ie în aceast? direc?ie trebuiau s? se a?tepte ca maestrul s? o încheie f?r? menajamente. În acest comportament identific?m nu doar superioritatea clasei sociale c?reia îi apar?inea, remarc?m în special respectul pentru valoare, pentru lucrul bine f?cut, virtu?i tot mai str?ine societ??ii în care tr?im ast?zi. Jacques Faix ne transmite, peste timp, o lec?ie pe care ar trebui s? ne-o însu?im: con?tiin?a de a face lucrurile temeinic ?i cu d?ruire.. Din pu?inele m?rturii afl?m c? era foarte r?bd?tor, mai ales când se dedica pasiunii fotografiei, astfel a?tepta momentul prielnic, petrecea ore întregi în cartierul ?ig?nesc al ora?ului Arad sau prin satele din împrejurimi pentru a obi?nui oamenii, subiec?ii fotografiilor sale, cu prezen?a sa ?i cu aparatura specific?, încercând astfel s? surprind? firescul care i se p?rea atât de important în crea?ia lui fotografic?. În mod evident avea o con?tiin??, poate neasumat?, a documentaristului, fotografiile sale din cartierul ?ig?nesc ?i nu numai, dovedind din plin asta.

Perioada interbelic?, de?i una prosper? ?i de cre?tere, nu las? foarte multe urme parcursului vie?ii lui Faix. B?iatul lui avea s?-?i întemeieze o familie în capitala Ungariei, de acolo încearc? s?-?i ajute tat?l ?i mama vitreg?, dar mai multe detalii nu sunt ?tiute sau nu pot fi probate istoric cu excep?ia faptului ca era un Sommelier recunoscut . Perioada interbelic?, a?a cum am ar?tat mai sus se caracterizeaz? prin opulen??, prin poten?area artelor ?i a unui anumit curent caracterizat printr-o frivolitate acceptat? – s? ne gândim doar la fotografiile artistice nud – deci o perioad? prolific?, totu?i ?i via?a ?i crea?ia lui Jacques Faix aveau s? intre într-un con de penumbr?.

Ultimii ani

Jacques Faix 1948.06.24

O dram? a unei lumi care se sfâr?e?te... ?i nu este vorba neap?rat de schimb?rile geopolitice de dup? 1918, ci de sfâr?itul epocii „domnilor”, acel concept ce este reprezentat de modul în care a tr?it ?i creat Jacques Faix. Jacques Faix a fost exponentul lumii ?i epocii sale – un domn prin educa?ie ?i aspira?ii, un adev?rat om al forului ce s-a dedicat comunit??ii, prin multiplele sale calit??i intelectuale.

A?a cum am ar?tat deja, ?tim relativ pu?in despre via?a ?i activitatea interbelic? a lui Jacques Faix, trecerea în nefiin?? în 1950 reprezentând sfâr?itul unei alte lumi ?i începutul perioadei „glorioase” a socialismului atotbiruitor din estul Europei. Se impune o lume care nu mai era cea a lui Jacques Faix, o lume pe care a p?r?sit-o totu?i la o vârst? respectabil? – 80 de ani – o lume în care v?duva sa i-a supravie?uit înc? un sfert de secol, încercând s? duc? o via?? onorabil?.

Ilona - care trebuia apelat? Anna în amintirea surorii so?ului ei, moart? prea devreme - tân?ra de o frumuse?e deosebit?, curtat? de marele poet Ady Endre, dar care i-a devenit cea de-a doua so?ie lui Jacques Faix a murit în anii `80 într-un apartament al fostei lor case, transformat? în locuin?e destinate clasei muncitoare a noului regim.

În anul 2004 se editeaz? de c?tre Muzeul Fotografiei din Ungaria un volum ce îi este dedicat lui Jacques Faix, datele din aceast? carte nu sunt foarte consistente, afl?m îns? c? acesta a fost pre?edintele fotoclubului ar?dean imediat dup? terminarea Primului R?zboi Mondial, iar apoi a activat ca membru de baz? al clubului pân? în momentul desfiin??rii acestui în timpul celui de-al Doilea R?zboi Mondial.

Fotoclubul ar?dean avea s? renasc? în 1968 ?i prin m?rturiile celor care au repus bazele acestei autentice institu?ii de cultur? ar?dene ?tim c? Jacques Faix nu a renun?at nicio clip? la pasiunea sa care l-a introdus printre pionierii artei fotografice din aceast? parte a lumii, participând în constant la expozi?ii ?i conferin?e, realizând în continuare fotografii care documenteaz? via?a celor din jurul s?u ?i a locurilor pe care le-a ales drept cas? la începutul secolului XX în defavoarea Vienei.

La clubul de fotografie - Arad 1946

Biografia lui Jacques Faix a urmat exemplul baronului Francisc Neuman, care a hot?rât s? r?mân? în România, mutându-?i reprezentan?a întreprinderilor de la Viena la Bucure?ti, fiind un industria? care a continuat pân? în ultima clip? s? sus?in? cu toate puterile societatea ?i cultura ar?dean?, crearea echipei de fotbal UTA fiind ultimul s?u gest înaintea imploziei lumii interbelice în strânsoarea regimului comunist importat for?at de la Moscova.

Jacques Faix, de?i a participat la via?a fotoclubului ar?dean, inclusiv la cele câteva expozi?ii organizate la Arad în perioada interbelic? (având sus?inerea lui Vasile Goldi? ) , nu a mai avut impactul din tinere?e. Construc?ia de piane s-a transformat mai mult în activitatea de repara?ii ?i acordaje, iar concertele de pian ?i muzica de salon nu mai existau în formatul consacrat. Anii de dup? r?zboi pe care i-a mai tr?it, au însemnat c?derea în uitare, dar el ?i-a p?strat demnitatea ?i atitudinea omului educat ?i a omului ce a contribuit la evolu?ia societ??ii ar?dene în perioada cea mai fast? a ora?ului Arad.