Clasicul redescoperit al Aradului

Despre prezentul website

Am pornit în c?l?toria de a-l cunoa?te pe Jacques Faix în mod aproape accidental, în urma achizi?ion?rii unui mic apartament, din casa care i-a fost odat? c?min, atelier ?i un adev?rat ferment al vie?ii socio-culturale a Aradului. Aici, fiecare nou? descoperire a dus c?tre revelarea unui nou capitol al vie?ii sale complexe din punct de vedere artistic si cultural. Am pornit pe urmele lui, începând cu copil?ria, plecarea la Viena, iar mai apoi l-am redescoperit începând cu anul 1901 la Arad, Jacques Faix fiind chemat la Arad pentru a aduce plus valoare societ??ii prin art? ?i muzic?.

Scopul nu este doar acela de a încerca s? ne imagin?m ?i s? ne plas?m în timpul ?i locul s?u, scopul nostru principal este acela de a deslu?i povestea fascinant? a unui om care a avut un impact în societate ?i a l?sat în urma sa o mo?tenire ce a?teapt? s? fie descoperit? ?i valorificat?.De ce este Jacques Faix important?

Jacques Faix a fost un nume cunoscut la timpul s?u atât la VienaBudapesta sau Praga datorit? meritelor sale în domeniul fabric?rii pianelor ?i a realiz?rii de fotografi pictorialiste.
Având un portofoliu impresionant de plan?e fotografice inedite, acestea fiind ?i premiate în cadrul expozi?iilor interna?ionale, pianele realizate de acesta nu erau doar piese cu o sonoritate excep?ional? dar ?i cu o valoare estetic? vizual?, dat? de elementele sculpturale ?i picturale specifice epocii, iat? portretul unei autentice personalit??i care a marcat esen?ial timpul epocii în care a tr?it

Construc?ia de piane ?i rela?ia apropiat? de familia Neuman sunt dou? dintre elementele pentru care Jacques Faix avea s? aib? un permanent contact cu lumea nobiliar? european?.

Jacques Faix a avut parte de o via?? social? înfloritoare atât la Viena, dar mai ales în casa de pe strada Episcopiei din Arad, gr?itoare vizitele f?cute de Ady Endre ?i Pablo Casalas familiei Faix. Pentru demersul nostru este îns? de o extrem? rezonan?? faptul c? Jacques Faix a avut o implicare decisiv? în via?a cultural? a ora?ului de pe Mure?, mai ales datorit? promov?rii artei fotografice, un domeniu aproape neexplorat în zon?, prin organizarea la Arad a primului club fotografic. Jacques Faix a fost un vizionar ?i ne permitem s? facem aceast? afirma?ie dac? ne gândim la modul original prin care a promovat turismul ar?dean prin organizarea seratelor muzicale în celebrul „Salon al Pianului” o înc?pere cu farmec aparte din casa p?rinteasc? de pe strada Batthany, actuala strad? Episcopiei nr. 25.

 Casa memoriala, Casa pianului, Asociatia Jacques Faix

Printr-o serie de evenimente mai mult decât fericite, la mai bine de 70 de ani de la moartea lui Jacques Faix ?idup? reabilitarea imobilului ?i „întoarcerea” acas? a unuia dintre piane, în casa de pe strada Episcopiei nr. 25 din Arad se g?se?te ast?zi un loc nu este doar o cas? memorial?, ci este un loc primitor ce î?i propune s? g?zduiasc? evenimente culturale în care s? se reuneasc? mirajul trecutului cu arta ?i via?a social? a secolului XXI, în acela?i spirit care a domnit mai bine de un secol.

V? propunem s? ne trece?i pragul, s? îl cunoa?te?i mai îndeaproape pe Jacques Faix ?i s? v? bucura?i de evenimentele socio-culturale pe care le organiz?m, degustând un vin în compania diferitelor forme de exprimare artistic?, a?a cum se obi?nuia în perioada de glorie a ora?ului Arad.

Asocia?ia Jaques Faix î?i propune, ca în memoria celui a c?rui nume îl poart?, s? promoveze la nivel local cultura ?i pe tinerii arti?ti ?i s? des?vâr?easc? munca lui Faix de a promova în comunitate ar?dean? ?i nu numai autenticele valori.

Viziteaz? Casa Pianului